Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht waarmee deze website tot stand is gekomen, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, door ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. Om die reden kan High-Performance@Work geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan High-Performance@Work garanderen dat adviezen en strategieën op elk afzonderlijk geval of in iedere afzonderlijke situatie toepasbaar zijn.

High-Performance@Work streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. High-Performance@Work sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.hpaw.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.hpaw.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van High-Performance@Work.
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van High-Performance@Work (ook niet via een eigen netwerk).        

 

Copyright © 2014 High-Performance@Work 
Alle rechten voorbehouden.

Statutaire naam: High-Performance@Work
Statutaire zetel: Venlo
KvK-nummer: 12051976